در برقی اتوماتیک و کرکره
ساخت و نصب کانال پلی یورتان
نمایندگی تفال
خرید اتو بخار
زودپز تفال
مرکز فروش توتون
خرید پیپ
تشك طبى
رزرو هتل
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۱:۵۲:۱۱

.رضايت مشتري امروزه سازمانهاي توليدي يا خدماتي، ميزان رضايت مشتري را معياري مهم براي سنجش كيفيت كار خود قلمداد ميكنند و اين روند همچنان در حال افزايش است. اهميت پنل اس ام اس مشتري و رضايت او چيــزي پنل اس ام اس است كه پنل پيامك به رقابت در  پنل اس ام اس سطح جهاني بر ميگردد. تعاريف مختلفي از رضايت پنل اس ام اس مشتري با توجه به اهداف خاص هر مطالعه وجود دارد. پنل اس ام اس برخي از پژوهشگران، بر اساس نظريه انتظار- عدم تأييد، پيشنهاد كردهاند كه رضايت، يك واكنش عاطفي است كه از ارزيابي تفاوت دركشده بين انتظارات قبلي و تجربيات 1 واقعي ميآيد. پاراسورمان و همكاران پنل پيامك رضايت مشتري را به دو نوع طبقهبندي ميكنند؛ رضايت ناشي از يك معامله خاص و رضايت كلي. در برابر پنل پيامك ارزيابي رضايت ناشي از يك معامله خاص، رضايت كلي مشتري نشاندهنده تصور كلي مشتري از تجربيات پنل پيامك معامله پنل پيامك گذشته با ارائهدهنده خدمات (شركت خدماتي يا فروشندگان) است. محققان پنل اس ام اس قبلي فرض كردهاند كه پنل پيامك رضايت مشتري، يك ارزيابي ذهني فرد از عنصر عاطفي است. رضايت مصرفكننده ممكن است با محبت فردي ناشي از مجموعهاي از تجارب تعامل در گذشته بين دو طرف پنل اس ام اس ارزيابي گردد. اين مطالعه، به تطبيق پنل پيامك مفهوم ارزيابي عاطفي بر اساس تجربه تعامل مشتريان با فروشندگان ميپردازد

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۱:۵۱:۵۶

رفتار فروش پنل پيامك اخلاقي فروشنده  هانت و ويتل بيان ميكنند كه محيط پنل اس ام اس سازماني، شكلدهنده رفتار اخلاقي بهوسيله تعديل پنل پيامك استانداردها و هنجارهاي اخلاقي است. پنل اس ام اس اخلاقيات بهعنوان شاخهاي از فلسفه اخلاقي است كه با قضاوتها، استانداردها و قوانين رفتاري اخلاقي سروكار داشته و متشكل از كدهاي اخلاقي پنل اس ام اس رفتار حاكم بر افراد و جوامع در تشخيص پنل پيامك خوب يا بد پنل اس ام اس است. رفتار فروش اخلاقي فروشنده، رفتاري است كه موجب بهبود رفاه مشتري ميگردد. فروشندگاني كه بر مبناي اخلاقيات رفتار مينمايند، در ارتباطات خود صادق بوده و فقط محصولات يا خدماتي  پنل پيامك را كه معتقدند مشتري را منتفع ميسازد، به فروش ميرسانند، وعدههايي ميدهند كه بتوانند جامه عمل بپوشانند و اطلاعات مشتري را به صورت محرمانه نگه ميدارند (2009, Riggle and Hansen .( هيچگونه تعريف پنل پيامك يا استاندارد جهاني براي اخلاق تجاري وجود ندارد كه بتوان بر مبناي آن پنل اس ام اس افراد را از نظر انجام رفتار اخلاقي يا غير اخلاقي طبقهبندي نمود. رفتار اخلاقي در مقابل رفتار غير اخلاقي بر مبناي پنل پيامك درجهاي تعريف ميشود پنل پيامك كه يك عمل ارائهشده در آن به صورت صحيح يا اشتباه، خوب يا پنل اس ام اس بد، عادلانه يا ناعادلانه، منصفانه يا غير منصفانه، ادراك ميشود.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۱:۵۱:۴۱

.فروش بيمه ازآنجايي كه بيمه، خدمتي نامحسوس است؛ نحوه عرضه و فروش بيمه اهميت زيادي دارد. بهترين تعريفي كه از فروش بيمه ميتوان پنل پيامك ارائه كرد به پنل اس ام اس اين شرح است: فروش يعني كمك به مشتري به منظور خريد چيزي پنل پيامك كه آن را نياز دارد و پنل اس ام اس همچنين هدايت مشتري به شكلي  پنل اس ام اس كه محصول ارائهشده از طرف فروشنده را طلب كند. امروزه در خصوص پنل اس ام اس نحوه فروش بيمه و چگونگي ارتباط با مشتريان بالقوه، تلاش پنل پيامك زيادي صورت ميگيرد. باوجود پنل اس ام اس تلاشهاي انجامشده هنوز اقدامات زيادي بايد انجام پذيرد (حسنزاده و كاظمنژاد، 1389 .(فروشنده خوب و موفق، فروشندهاي است كه در مراحل فروش به مشتري كمك پنل پيامك كند تا نظر، ايده و خواسته خود را از خريد بيمه عمر بيان كند و با اعتماد به نفس تصميم بگيرد. فروشنده نميتواند اين امر را اتفاقي انجام پنل اس ام اس دهد بلكه بايد بر اساس يك طرح و برنامه از قبل تعيينشده پنل پيامك و در ملاقاتهايي پنل پيامك كه فروشنده و مشتري دارند، اين امر را انجام دهد. يك فروشنده با تجربه، وجهه حرفهاي خود را به عنوان نماينده بيمهگر يا پنل اس ام اس كارگزار حفظ كرده و به كاركنان خود آموزش ميدهد  پنل پيامك كه در 1. Karl Borch 132 / پژوهشنامۀ بيمه/ سال بيستونهم/ شماره 1 /بهار 1393 /شماره مسلسل 113 فعاليتهاي حرفهاي چگونه عمل كنند تا موفق شوند. بهعبارتي، موفقيت يا عدمموفقيت فروشنده بستگي به فروشنده دارد.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۱:۵۱:۲۲

اهميت اقتصادي پنل پيامك بيمه پيشرفت و توسعه بيمه پنل اس ام اس با توسعه اقتصادي كشورها متقارن است. بهبود وضعيت اقتصادي، افزايش پنل پيامك مبادلات و بهبود سطح پنل اس ام اس استانداردهاي زندگي موجب پيشرفت و توسعه بيمه خواهد شد و متقابلاً پيشرفت و پنل پيامك اشاعه بيمه نيز در بهبود پنل اس ام اس وضع معيشت افراد و توسعه اقتصادي كشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد يك كشور متكي به بيمه و تأمين ناشي از آن نباشد قطعاً در معرض تهديد و خطرهاي بيشماري قرار خواهد گرفت. محققان و انديشمندان، نقش بيمه در اقتصاد را از ديد كلان شامل حفظ ثروت ملي، تضمين و توسعه سرمايهگذاريها، ايجاد اعتبار و توسعه مبادلات و بهبود موازنههاي ارزي و از ديد خرد، شامل افزايش ميل به پسانداز، افزايش پنل پيامك كارايي بازرگانان، ايجاد امنيت مالي جهت فعاليتهاي بازرگاني و كمك مؤثر در توزيع نسبي پنل اس ام اس هزينهها دانستهاند. پنل پيامك در دنياي امروز، بيمه به چنان جايگاهي رسيده است كه ميتواند با ايجاد اطمينان پنل اس ام اس در مجموعه فعاليتهاي پنل پيامك اقتصادي كشورها نقش كليدي در توسعه اجتماعي و اقتصادي آنان ايفا كند. مطالعات مختلف نشانگر آن است كه پنل پيامك عموماً ميان ضريب نفوذ بيمه و درآمد سرانه كشورها رابطه مستقيمي برقرار است. بنابراين ميتوان گفت كه توسعه و بيمه، لازم و ملزوم يكديگرند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، پيامك، اس ام اس،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۲۴ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۰۱:۵۱:۰۷

علم بازاريابي پنل پيامك شاهد تلاشها و تحقيقات قابل توجهي در زمينه موضوع اخلاق است،  پنل اس ام اس به اين دليل كه بازاريابي، به صورت عام و بهويژه رابطه پنل پيامك خريدار- فروشنده، حيطهاي است كه مشكلات اخلاقي پنل اس ام اس زيادي در آن به وقوع ميپيوندد. بازاريابي همواره در جامعه متهم به استفاده از پنل پيامك دروغ، تقلب، تجاوز به حريم  پنل اس ام اس خصوصي افراد، آلودگيهاي زيست محيطي، ترويج مصرفگرايي و بيتوجهي به اقشار ضعيف و آسيبپذير پنل پيامك جامعه است. درحاليكه بازاريابي با هدف كمك به اقتصاد كشورها و تأمين خواستههاي مصرفكنندگان شكل گرفته است. علت اصلي پنل اس ام اس اين اتهامات، غفلت اكثر شركتها از ابعاد اجتماعي بازاريابي است كه موجب انحراف از آرمانهاي بازاريابي در راه افزايش پنل پيامك سودآوري گرديده است. شركتهاي متخلف اينگونه انديشيدهاند كه رعايت اصول اخلاقي در بازاريابي از ميزان دسترسي پنل اس ام اس آنها به اهداف اقتصادي ميكاهد. درحاليكه در عصر بازاريابي امروز، شركتي كه پايبند به اصول اخلاقي بازاريابي نباشد يا حتي فروشندگان پنل پيامك آن، رفتار فروش اخلاقي را رعايت نكنند، ميتواند موجب سلب اعتماد مشتري از فروشنده و پنل اس ام اس سازمان متبوعش گردد و در پي آن وفاداري مشتريان را تحت تأثير قرار دهد (حقيقي كفاش و همكاران، 1390 .( حفظ و تقويت وفاداري مشتريان براي شركتهايي كه  پنل پيامك دغدغه حفظ و توسعه جايگاه رقابتي خويش را در بازار دارند، چالشي پنل اس ام اس استراتژيك تلقي ميشود. شركتهايي كه صرفاً به دنبال فروش پنل پيامك كوتاهمدت نبوده و كسب رضايت بلندمدت مشتري را از طريق ارائه كالاها و خدمات همراه با ارزش برتر و متمايز، وجهه همت خود قرار ميدهند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۳۶:۴۳

 

مهم نيست شما چه موضوعي پنل پيامك براي بازاريابي پيامكي خود استفاده مي‌كنيد، حتما موارد ذكر شده‌ي بالا را رعايت كنيد، سعي كنيد پنل اس ام اس پيام‏‌هاي‌تان مرتبط باشد و براي مخاطبان پنل پيامك پيامكي خود ارزش‌آفريني داشته باشيد. به گفته‌ي كلر، پيامك نبايد تنها براي تبليغات باشد، در پنل اس ام اس واقع قانون شماره يك اين است كه شما بايد يك ارزش واقعي براي پنل پيامك مشتريان‌تان در نظر  پنل اس ام اس بگيريد تا انگيزه‌اي براي ديدن پيامك‌هاي‌تان داشته باشند. ژوزف آنتوني (Joseph Anthony)، مدير عامل آژانس بازاريابي هرو گروپ (Hero Group) با اين توصيه‌ها موافق است پنل پيامك و مي‌گويد: برندهاي هوشمند از شيوه‌هايي براي بازاريابي استفاده مي‌كنند كه مشتريان‌شان به آنها عادت دارند. تهيه‌ي اطلاعات پنل اس ام اس مفيد به همراه پيشنهادات بازاريابي مشتريان را متعجب خواهد ساخت. شركت‌ها پنل پيامك بايد پنل اس ام اس دقت داشته باشند كه پيامك‌هاي بازاريابيِ آنها بايد مانند متن‌هاي‌شان در فيس‌بوك، اينستاگرام و توئيتر باشد. پنل اس ام اس بايد از خود بپرسند كه چطور مي‌توانند بدون ايجاد مزاحمت براي مشتريان  پنل پيامك خود ارزش‌آفريني پنل پيامك كنند. بنابراين آنچه برندها پيشنهاد مي‌كنند بايد متناسب با چيزي باشد كه مشتريان‌شان از پنل اس ام اس يك دوست دريافت مي‌كنند.

موضوع:
برچسب‌ها: پنل پيامك، پنل اس ام اس، اس ام اس، پيامك،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۳۶:۱۸

 

    جهانگردي داخلي به طور كلي يك ابزار مؤثر در دست برنامه ريزان هتل هاي كيش اقتصاد ملي است. زيرا اولاً به طوري كه گفتيم با جلوگيري از خروج ارز بر ثروت كشور هتل هاي كيش مي افزايد و ثانياً يك عامل مهم سياست توزيع مجدد درآمدها هتل هاي كيش و جريان بيشتر و سريع تر هتل هاي كيش پول و ايجاد رونق و اشتغال بيشتر در بخش خدمات وكالاهاست. طبيعي است كه سفر به عنوان تفريح هتل هاي كيش زماني عمل مي گردد كه موضوع حداقل تأمين ضرورتهاي اساسي زندگي نباشد اگر فردي از افراد جامعه نيازهاي اوليه زندگي خوش را در حد متعارف تأمين نكرده باشد انديشه مسافرت به عنوان تفريح را نمي توان هتل هاي كيش در سر بپروراند. بر اين اساس تنها خانواده هاي مرفه كه داراي درآمد بيشتردارند. قاعدتاً اقدام به سفر مي نمايند. هتل هاي كيش و هزنيه هايي كه به عمل مي آورند در حقيقت جزو وسايل مستقيم و مؤثر سياست توزيع هتل هاي كيش مجدد درآمدهاست. و چون اين هزينه ها به مصرف خدمات وكالاهاي داخلي مي رسند ناچار  هتل هاي كيش در جريان بازار كالا و پول داخلي وارد شده و به همين ترتيب دست به دست  مي گردد و موجب سرعت جريان پول مي شود.

 

 

موضوع:
برچسب‌ها: هتل هاي كيش، كيش، هتل، هتل هاي،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۳۵:۲۴

 

 با توجه به طول هتل هاي شيراز مسافرت، نوع تأسيساتي هتل هاي شيراز كه به خدمت گرفته مي شود. فصل و چگونگي سازماندهي مسافرت، همچنين انگيزه هاي گوناگون كه  هتل هاي شيراز موجب پيدايش يك جريان توريستي هتل هاي شيراز مي شوند. مي توان اشكال مختلفي از جهانگردي را از يكديگر تميز داد: جهانگردي تفريحي واستفاده از تعطيلات: اين نوع جهانگردي شامل افراد يا گروههاي است كه در جهت استفاده از تعطيلات، تفريح، استراحت، استفاده از آب وهواي دلپذير، گشت و گذار در طبيعت و.... از محل هتل هاي شيراز اقامت خود به مسافرت مي روند. جهانگردي اجتماعي: در اين جهانگردي عمدتاً هدفهاي  اجتماعي، مردم شناسي، جامعه شناسي و امثال آن مورد نظر است. آشنايان و ديدار خويشاوندان نيز از نوع جهانگردي هتل هاي شيراز اجتماعي به شمار مي آيد. جهانگردي فرهنگي و آموزشي: اين نوع جهانگردي براي آشنائي هتل هاي شيراز با ميراث هاي فرهنگي و هنري، آداب و رسوم، بناها و آثار تاريخي با هدفهاي آموزشي، تحقيقاتي و پژوهشي هتل هاي شيراز صورت مي گيرد. توريست هايي كه در اين گروه قرار دارند توريست و جهانگرد كاوشگر ناميده مي شود.

 

موضوع:
برچسب‌ها: هتل هاي شيراز، شيراز، هتل،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۳۴:۳۱

 

در فرهنگ عميد به معني هتل اصفهان سياحت و گردش در كشورها و شهرهاي دنيا مي باشد. (عميد، حسن 1343، ص 479)در هتل اصفهان فرهنگ دهخدا هتل اصفهان به معني عمل و شغل جهانگرد، سياحت مي باشد. (دهخدا،  علي اكبر 1338، ص 6961)در فرهنگ معين هتل اصفهان به معني در اقطار عالم سفركردن و شناخت مي باشد. (معين، محمد 1371، ص 1258)جهانگردي به سفري هتل اصفهان موقتي و كوتاه اطلاق شده كه ضمن آن جهانگرد به منطقه اي خارج از محل سكونت و كار خود به هتل اصفهان منظور سيرو سياحت سفر مي كند. (الواني، مهدي و دهدشتي شاهرخ، زهره 1373، ص 19)صنعت جهانگردي، هتل اصفهان گردشگري عبارت است از گروهي از فعاليتهاي اقتصادي كه در مجموع بزرگترين صنعت جهاني را تشكيل مي دهد و براي سرمايه گذاري و رشد يكي از عواملي است كه بيشترين انگيزه را بوجود مي آورد. هتل اصفهان جهانگردي (Tourism) يا گردشگري كارهايي است كه فرد در مسافرت و در مكاني خارج از محيط عادي خود انجام مي دهد. اين هتل اصفهان مسافرت بيش از يكسال طول نمي كشد و هدف تفريح، تجارت يا فعاليتهاي هتل اصفهان ديگر است. (گي، چاك واي و همكاران 1997، ص 32)

موضوع:
برچسب‌ها: هتل اصفهان، هتل، اصفهان،

نويسنده :رزرو هتل
تاريخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۶ ساعت: ۱۱:۳۴:۰۱

1-    مشهد دائمي وارد كشوري مي شوند.

2-    دانشجويان و جواناني كه  هتل هاي مشهد در مدارس يا دانشگاهها و پانسيون ها هستند.

3-    ساكنين يك هتل هاي مشهد منطقه مرزي هتل هاي مشهد و اشخاصي كه در يك كشور ساكن بوده و در كشور مجاور به كار مشغولند.

4-    مسافراني كه به طور  هتل هاي مشهد عبوري از كشوري مي گذرند ولو آنكه مدت اقامتشان بيشتر از 24 ساعت باشد (الواني، مهدي و دهشتي هتل هاي مشهد زهره 1373، ص 19 و 20)

سازمان جهاني جهانگردي (w.t.o) جهانگرد را چنين تعريف مي كند: جهانگرد (توريست يا سياح) شخصي است كه به كشور يا شهري هتل هاي مشهد غير از محيط زيست عادي خود براي مدتي كمتر از 24 ساعت و بيشتر از يكسال هتل هاي مشهد نباشد، سفر كند و قصد او از سفر تفريح، استراحت، ورزش، ديدار اقوام، كسب و كار، مأموريت، شركت در سمينار يا كنفرانس هتل هاي مشهد ، معالجه، مطالعه، تحقيق يا فعاليتهاي مذهبي باشد. (شايان، سياوش و... گروه مؤلفان 1377، ص 195)

موضوع:
برچسب‌ها: هتل هاي مشهد، هتل، مشهد،

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ]